Uudiste arhiiv

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE 2011 märts

11.03.2011

 

VALLAMAJAS : 15. märtsil kell 10- 15

VALITSEJAMAJAS: 16. märtsil kell 13 - 15

VALLAMAJAS : 17. märtsil kell 10 - 15

 

Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:

 • eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid

 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:

 • tegelik korteriüür või hooldustasu;

 • kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;

 • tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;

 • tarbitud elektrienergia maksumus;

 • tarbitud majapidamisgaasi maksumus;

 • maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;

 • hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile

 • täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal.

 • tegelik olmejäätmete veotasu.

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

 • ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;

 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus;

 • riigi tagatisel antud õppelaenu;

 • tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi, sõidutoetust ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.

 

NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 76.70 eurot (1200.- krooni), teised pereliikmed 61,36 eurot (960.-krooni); üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15.- eurot (234,70 krooni);

Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse eluruumi kasutamise õigust tõendavad dokumendid ja täiendavalt kirjalik loetelu taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevate :

 • kinnisasjade ja vallasasjadest eluruumide;

 • sõidukite (liiklusseaduse tähenduses);

 • väärtpaberite (väärtpaberiseaduse tähenduses) kohta.

Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.

>>
TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE 2011 märts